Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl


Warning: Creating default object from empty value in /home/rrkylos/public_html/centrummysli.pl/wp-content/themes/cm/stmenu.php on line 207

Zespół

Zbigniew Rau

Profesor nauk prawnych. Wieloletni stypendysta i wykładowca uniwersytetów niemieckich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Autor m. in. książek: The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and the Soviet Union (1991), Contractarianism versus Holism: Reinterpreting Locke’s Two Treatises of Government (1995), From Communism to Liberalism: Essays on the Individual and Civil Society (1998), Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku (2000); Forgotten Freedom: In Search of the Historical Foundation of Liberalism (2004). Przełożył, opatrzył wstępem i komentarzem pierwsze polskie wydanie Dwóch traktatów o rządzie Johna Locke’a (1992). Przygotował antologię klasycznych tekstów moralnego wychowania Księga cnót (2006). Senator RP VI kadencji oraz członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 

Maciej Chmieliński

Prawnik i badacz myśli polityczno-prawnej; od 2001 roku jest pracownikiem Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; jest również współzałożycielem Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej oraz redaktorem tematycznym czasopisma Folia Iuridica. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje tematykę legitymizacji instytucji publicznych (państwa, prawa i władzy), zagadnienia wolności, własności, sprawiedliwości społecznej, samoorganizacji zbiorowości oraz teorii publicznego wyboru, a także problematykę kosmopolityzmu i prawa kosmopolitycznego. Specjalizuje się we współczesnej myśli niemieckiej oraz polityczno-prawnych doktrynach klasycznego liberalizmu, libertarianizmu i indywidualistycznego anarchizmu. Poza licznymi artykułami jest autorem dwóch monografii: Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta (2004) i Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo (2006), dwóch multimedialnych podręczników: Historia myśli politycznej (2005) i Prawo gospodarcze (2006, wspólnie z Tomaszem Tulejskim) oraz współautorem i współredaktorem pracy pt. Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej (2010, ze Zbigniewem Rauem).

Kazimierz M. Ujazdowski

Doktor habilitowany nauk prawnych. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest dorobek polskiej myśli konserwatywnej, francuskie doktryny ustrojowe XX wieku oraz teoretyczne aspekty sprawności władzy wykonawczej. Opublikował Dobry i sprawny rząd (1997), Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego (2005) Opracował antologię przedwojennych tekstów Stefana Kisielewskiego Kisiel. Przedwojenna publicystyka, (2001) i wybór artykułów Adolfa Bocheńskiego poświęconych kwestii ukraińskiej Zanim powstała “Kultura” (2006). Opracował antologię V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje (2010). W latach osiemdziesiątych uczestniczył w opozycyjnym Ruchy Młodej Polski, poseł na Sejm I,III,IV,V i VI kadencji. W latach 2004-2005 wicemarszałek Sejmu, dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (w latach 2000-2001,2005-2007). www.ujazdowski.pl

Marek Tracz-Tryniecki

Doktor nauk prawnych, obronił rozprawę doktorską poświęconą myśli Alexisa de Tocqueville na WPiA UMCS w Lublinie. Wykłada doktryny polityczne i prawne w PWSBiA w Warszawie. Publikował w “Znakach Nowych Czasów”, “Przeglądzie Politycznym”. “Studia luridica Lublinensia”, “Journal of Markets & Morality”. Kilkukrotny stypendysta Acton Institute. Obszary zainteresowań: myśl polityczno-prawna Alexisa de Tocqueville’a, Frederica Bastiata, katolicka nauka społeczna oraz polska tradycja demokracji szlacheckiej. Autor pierwszej polskiej monografii myśli politycznej i prawnej Alexisa de Tocqueville’a „Myśl polityczna i prawna Alexisa de Tocqueville”

 

Tobiasz Adam Bocheński

unnamed

Absolwent prawa, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Zajmuje się anglosaską myślą konserwatywną i liberalną. Pełni funkcję Sekretarza Centrum do spraw naukowych.

Kontakt:

office@centrummysli.pl

 

 

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY CENTRUM

 

Ilona Balcerczyk

zdjęcie Ilona BalcerczykDoktor nauk prawnych, adiunkt w Uczelni Nauk Społecznych w której wykłada nauki prawne, prowadzi zajęcia e-learningowe, warsztatowe i projektowe. Stały członek międzynarodowego projektu naukowego Copernicus Graduate School. Członek redakcji czasopisma Interdyscyplinarne Studia Społeczne. Certyfikowany trener rozwoju osobistego. Na WPiA UŁ obroniła interdyscyplinarną rozprawę doktorską poświęconą podmiotowemu modelowi społeczeństwa obywatelskiego. Publikuje m.in. w Cambridge Scholars Publishing House, Roczniku Filozoficzno-Społecznym “Civitas Hominibus”, Roczniku Politologicznym “Homo Politicus”. Obszary zainteresowań: społeczeństwo obywatelskie, doktrynalne motywacje aktywności obywateli, podmiotowość. W sierpniu 2016 r. w Wydawnictwie UŁ ukaże się jej monografia poświęcona myśli społecznej Jana Pawła II i Vaclava Havla.

Paweł Sydor

sydorDoktor nauk prawnych, Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Obronił rozprawę doktorską na temat Państwo i prawo w koncepcji rewolucji permanentnej Lwa Dawidowicza Trockiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce marksistowskiej wizji dziejów, w szczególności na koncepcji rewolucji permanentnej oraz współczesnych kierunkach w myśli marksistowskiej

  • PARTNERZY:
  • Logo Atlas
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Narodowe Centrum Kultury
  • Logo Izba Komornicza