Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl

Powiedzieli

Prof. Maciej Chmieliński

Prof. Chmieliński

„…ani państwo, ani naród nie mają przeciwnych wektorów w stosunku do kosmopolis, wspólnoty globalnej – a co więcej – to właśnie dzięki uczestniczeniu w niej, mogą one zyskać wręcz wzmocnioną świadomość własnej odrębności i specyfiki. Inaczej mówiąc, uczestniczenie we wspólnocie globalnej stanowić może istotny czynnik wzmacniający poczucie narodowej tożsamości i integracji, a integracja ta wcale nie musi być skierowana na wyjście z tej ponadpaństwowej i ponadnarodowej wspólnoty.”

Prof. Maciej Chmieliński

Prof. Chmieliński

„Relatywizm stanowi niewątpliwie niezwykle skuteczne narzędzie walki z każdą niebezpieczną ideologią, u której podstaw leży utopijna wizja przyszłego raju wymagającego teraźniejszych ofiar. Stanowi on narzędzie skuteczne, ale często – i chyba słusznie – kwestionowane. Może on bowiem prowadzić do aksjologicznego, a co za tym idzie, również moralnego nihilizmu. Jeśli bowiem wszystkie stanowiska uznamy za tak samo uzasadnione, to wszystkie one mogą być jednocześnie „tak samo dobre i tak samo złe”

Prof. Maciej Chmieliński

Prof. Chmieliński

„Zagłębiając się w tok rozważań Humboldta odkrywamy, że proponowane przez niego odrzucenie pośrednictwa państwa ma za zadanie uzdrowić „zatomizowane” właśnie przez to pośrednictwo społeczeństwo. Środki zaradcze proponowane przez Humboldta są oczywiście odmienne niż recepty konserwatystów i komunitarian (i tak samo nieweryfikowalne jeśli chodzi o skuteczność, jak te, które proponują ci ostatni). Zamiast nieskutecznych jego zdaniem prób „zespalania” społeczeństwa pod egidą państwa wzorowanego na starożytnej poleis lub państwie średniowiecznym albo też prób „wszczepiania” poszczególnym członkom tego społeczeństwa abstrakcyjnych ideałów wspólnotowych, proponuje on związki oparte na zasadach dobrowolności, wynikające z „naturalnej” konieczności podejmowania wspólnych działań dla osiągnięcia realnych celów przekraczających możliwości samej tylko jednostki.”

Prof. Maciej Chmieliński

Prof. Chmieliński

„…nawet radykalne wersje indywidualizmu nie postulują zerwania naturalnych więzi międzyjednostkowych, lecz odrzucenie „wyższej” więzi państwowej, z którym łączą one nadzieje na silniejsze związanie ze sobą jednostek.”

Dr Marek Tracz-Tryniecki

IMG_8257-100x100

„Wydaje się, że najlepszą bodaj weryfikacją słuszności danej doktryny są efekty jej praktycznej realizacji w życiu społecznym. Z perspektywy tego kryterium zainteresowanie musi budzić myśl Alexisa de Tocqueville’a. Zajmuje ona bowiem w historii doktryn polityczno-prawnych, która jakże często okazuje się historią „genialnych pomyłek”, miejsce szczególne. Dzięki jego trzeźwemu spojrzeniu na rzeczywistość wyrażane przez niego poglądy bardzo często nie tylko oparły się próbie czasu, ale także na przestrzeni blisko dwu wieków ukazały pełniej swoją trafność.”

Prof. Zbigniew Rau

Prof. Rau

„Dla liberałów akceptacja zachodniej cywilizacji jako postaci dobra wspólnego łączy się z koniecznością wyrzeczenia się dominującej dzisiaj, amerykańskiej perspektywy liberalnego uniwersalizmu, który zakłada powszechną afirmację i globalną realizację projektu opartego na abstrakcyjnych, legalistycznych kategoriach Kanta, Locke’a czy Hobbesa. Projekt ten, pełen filozoficznego i jurysprudencyjnego wyrafinowania, jest rzadkim przykładem społecznej naiwności, która pozwala ignorować zarówno całe spektrum ludzkich motywacji, jak i układów sił społecznych. Jako taki okazuje się użyteczny na uniwersyteckich seminariach, nie może jednak zapewnić jakiejkolwiek indentyfikacji społecznej w jakimkolwiek (nawet amerykańskim) doświadczeniu życia publicznego. Opowiadając się za obroną zachodniej cywilizacji, współcześni liberałowie będą musieli zatem przyjąć perspektywę bliską pluralizmowi wartości Berlina, która pozwoli im na rozpoznanie i celebrację liberalnych wartości, osobowości czy instytucji w różnych, ale zawsze konkretnych, praktykach moralnych i tradycjach intelektualnych, kulturach narodowych, kontekstach społecznych i konstelacjach politycznych.”

Prof. Zbigniew Rau

Prof. Rau

„Wszystko wskazuje na to, że Tocqueville niestety miał rację. Nasze postawy i praktyki społeczne pokazują, iż w masowej demokracji przezwyciężenie tego co nazywał nowym despotyzmem poprzez praktykowanie obywatelskiej wolności jest możliwe, ale mało prawdopodobne.”

Prof. Kazimierz M. Ujazdowski

Dr Ujazdowski

“Wspaniała szkoła polskiego konserwatyzmu, z którą identyfikuję się od lat osiemdziesiątych, kiedy uczestniczyłem w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski, koncentrowała się na zawsze na obronie cywilizacji chrześcijańskiej oraz trosce o dobrze urządzone i sprawne państwo. Nie uciekała w przeszłość w poszukiwaniu „złotego wieku”, nie chciała bezmyślnie kopiować zagranicznych wzorów, nie wybierała się w krainę ideologicznych projektów. Jej przedmiotem była troska o kształt realnych instytucji.”

Prof. Kazimierz M. Ujazdowski

Dr Ujazdowski

„Najważniejszą zasługą polskiej myśli konserwatywnej jest stworzenie koncepcji ustrojowych, które przekroczyły horyzont demokratyzacji państwa socjalistycznego. W tej dziedzinie widoczny jest wpływ przedwojennego konserwatyzmu i myśli politycznej Adolfa Bocheńskiego. Rehabilitacja państwa, propozycje wzmacniające władzę wykonawczą, odbudowa samorządu terytorialnego były ideami nowymi nie tylko na tle oficjalnego życia intelektualnego ,ale również w stosunku do dominujących poglądów w środowiskach opozycji demokratycznej i „Solidarności” .

  • PARTNERZY:
  • Logo Atlas
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Narodowe Centrum Kultury
  • Logo Izba Komornicza