Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl

LiteraturaPowrót do listy »

Artykuły i rozdziały polskich autorów

Artykuły i rozdziały w podręcznikach akademickich polskich autorów poświęcone myśli Tocqueville’a

 

 1. E. Atanassow, Patriotyzm a demokracja w myśli Alexisa de Tocqueville’a, w: Kronos 2/2010
 2. B. Baczko: Furet i Tocqueville, w: Przegląd Polityczny 72/2005
 3. J. Bartyzel: W gąszczu liberalizmów, Lublin 2004
 4. I. Barwicka-Tylek, Wolność jednostki według Alexisa de Tocqueville’a i Michela Faucault. Małe przyczyny wielkich różnic, Politeja 8/2008
 5. J. Baszkiewicz: Wstęp, w: A. de Tocqueville: O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976
 6. J. Baszkiewicz: Wstęp, w: A de Tocqueville: Wspomnienia, Wrocław 1987
 7. J. Baszkiewicz, F. Ryszka: Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984
 8. M. Berezowski: Ameryka. Nowy leksykon, Wrocław 1998
 9. M. Bohun, Tocqueville i Dostojewski, czyli o wzorze kultury demokracji amerykańskiej, w: Colloquia Communia 73/2002
 10. M. Borkowska-Nowak: Bierność obywatelska siłą scentralizowanego państwa. Alexisa de Tocqueville’a wizja łagodnego despotyzmu; w: Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne pod. red. A. Keplinger, Warszawa 2008
 11. M. Chałubiński: Polskie kłopoty z demokracją. W kręgu Tocqueville’owskich inspiracji, w: Colloquia Communia 73/2002
 12. K. Chojnicka, H. Olszewski: Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994
 13. J. Chrzanowska: Alexis de Tocqueville – między rewolucjami, w: Res Publica, nr 8, 1988
 14. L. Dubel: Historia doktryn polityczno-prawnych do końca XIX wieku, Warszawa 2002
 15. K. Dziewanowski: Zatrudnienia umysłowe pana de Tocqueville; w (tegoż) Paradoks niewoli, Wers 1989
 16. W. Fabisiak: „Duch rycerski” czy przeciętność? Znamierowski i Tocqueville – dwa podejścia do elity demokracji, Dialogi Polityczne 5-6/2005, na: http://www.dialogi.umk.pl/archiwum/5-6/16_fabisiak.pdf
 17. S. Filipowicz: Historia myśli polityczno – prawnej, Gdańsk 2001
 18. F. Furet: Intelektualne korzenie myśli Tocqueville’a, w: Przegląd Polityczny 103/104 2010
 19. A. Gniazdowski: Wolność ras, w: Przegląd Polityczny 72/2005
 20. I. Grudzińska – Gross: Piętno rewolucji, Warszawa 1995 (w oparciu o: The Scar of Revolution: Custine, Tocqueville, and the Romantic Imagination, Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1991)
 21. I. Grudzińska – Gross: Amerykański matecznik, w: A. de Tocqueville: Piętnaście dni w pustkowiu, Warszawa 2003
 22. I. Grudzińska – Gross: Wstęp, w: A. de Tocqueville: Listy, Kraków 1999
 23. I. Grudzińska – Gross: Algieria i Tocqueville, w: Przegląd Polityczny 75/2006
 24. I. Grudzińska – Gross: Alexis de Tocqueville – klasyk na nasze czasy, w: Res Publica Nowa, nr 1/2, 1999
 25. I. Grudzińska – Gross: Tocqueville i Mickiewicz, w: Zeszyty Literackie 2/1998
 26. L. Hertz: Alexis de Tocqueville 1805-1859, w: Przegląd Współczesny 1935, vol. LII
 27. J. Holocher: John Stuart Mill i Alexis de Tocqueville – dwugłos w kwestii statusu społecznego kobiet. Argumenty na rzecz i przeciwko poddaństwu kobiet, Politeja 9/2008
 28. H. Izdebski: Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2000
 29. J. Justyński: Historia doktryn polityczno – prawnych, Toruń 2000
 30. P. Kaczorowski: Tocqueville i Schmitt, w: Przegląd Polityczny 71/2005
 31. J. Karpiński: Ossowski i Tocqueville. O rodzajach ładu społecznego, w: O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, pod red. E. Mokrzyckiego, M. Ofierskiej i J. Szackiego, Warszawa 1985
 32. W. Karpiński: W Central Parku, Warszawa 1989
 33. W. Karpiński: Tocqueville – wolność a demokracja, w: (tegoż) Cień Metternicha. Szkice, Warszawa 1982
 34. W. Karpiński: Tocqueville – filozof wolności, w: Twórczość 6/1974
 35. J. Kłos, Wolność, indywidualizm, postęp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności, Lublin 2007
 36. J. Kochanowicz: Tocqueville i państwo opiekuńcze, w: Przegląd Polityczny 73-74/2005
 37. S. Kowalczyk: Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995
 38. M. Kowalska: Demokracja przeciw arystokracji, w: Przegląd Polityczny 72/2005
 39. E. Kozerska, Tocqueville wobec amerykańskiej demokracji społecznej, w: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 5/2008.
 40. M. Król: Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 1998
 41. Sz. Krzyżanowski: Tocqueville’owski ethos demokracji a współczesne społeczeństwo polskie, w: Colloquia Communia 73/2002
 42. J. Kurczewska: Alexis de Tocqueville i wartości, w: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1977
 43. M. Kwiatkowski: Zasoby demokracji w świetle sporów o kapitał społeczny, w: Colloquia Communia 73/2002
 44. P. Kwiatkowski: Trudna sztuka wolności (Alexis de Tocqueville), w: Mówią Wieki 11/1986
 45. K. Machowska, Antropologia Tocqueville’owska, czyli o wzorze kultury demokracji amerykańskiej, w: Colloquia Communia 73/2002
 46. K. Machowska, Społeczeństwo równych? Alexisa de Tocqueville’a Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, w: Colloquia Communia 70/2000
 47. P. Marczewski: Prorok jako zbieracz drobiazgów, w: Przegląd Polityczny 71/2005
 48. P. Marczewski: Dominujący i zdominowani, w: Przegląd Polityczny 103/104 2010
 49. S. Meller: Co wynika z Tocqueville’a, w: Rzeczpospolita nr 251, 1996
 50. T. Merta: Tocqueville i religia, w: Społeczeństwo Otwarte 11/1997
 51. A. Nasiłowska: Tocqueville jako polityk, w: Znak 402 (11)/ 1989
 52. Z. Rau: Liberalizm, w: Doktryny Polityczne XX i XIX wieku, pod red. K. Chojnicka, W. Kozuba-Ciembroniewicz, Kraków 2000
 53. T. Rowiński: Karczowanie lasu. Alexis de Tocqueville i rewolucja, Christianitas nr 40, na: http://www2.teologiapolityczna.pl/images/stories/NOWOSCI_II_KOLUMNA/christianitas40_rowinski.pdf
 54. P. Skrzypalik: Rozdwojenie jaźni. Apostoł Tocqueville i marginesy imperium, w: Res Politica et Historica nr 1, styczen 2009 dostępne na http://www.kulturapolityczna.amu.edu.pl/public/uploads/FileManager/Vr9BC9.pdf
 55. B. Sobolewska: Tocqueville pośród moralistów politycznych Francji pierwszej połowy XIX wieku, w: Czasopiśmie Prawno – Historycznym, Zeszyt 1, 1970
 56. M. Sobolewski: Myśl polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm, Warszawa 1978
 57. A. Surdej, O granicach stosowania zasad demokratycznych na tle dociekań Alexisa de Tocquevilla, w: Colloquia Communia 73/2002
 58. A. Sylwestrzak: Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1999
 59. J. Szacki: Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002
 60. J. Szacki: O autorze. w: A. de Tocqueville: Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 1970
 61. K. Szafer: Cz. Znamierowski i A. De Tocqueville – dwa podejścia do elity w demokracji, w: Colloquia Communia 73/2002
 62. P. Sztąberek: De Tocqueville’a raport o moralnej i niemoralnej jałmużnie, na: http://www.prokapitalizm.pl/de-tocquevillea-raport-o-moralnej-i-niemoralnej-jalmuznie.html
 63. P. Śpiewak: Tocqueville i Arendt o Solidarności, w: Res Publica 5/87
 64. P. Śpiewak: Lekcja de Tocqueville’a. O demokracji w Polsce, w: Przegląd Polityczny 71/2005
 65. J. Tokarski: Leo Strauss o Tocqueville’u, na: http://www2.teologiapolityczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=113
 66. M. Tracz-Tryniecki: Demokratyczna arystokracja: Alexis de Tocqueville o miejscu prawników w demokracji, w: Studia Iuridica Lublinensia 8/2006
 67. M. Tracz-Tryniecki: Alexisa de Tocqueville’a uwagi o prawie, w: Studia Iuridica Lublinensia 7/2006
 68. M. Tracz-Tryniecki: Tocqueville. Wartości moralne w świecie wolnego wyboru, w: Przegląd Polityczny 82/2007
 69. M. Tracz: Wolność i aktywność publiczna w myśli politycznej Tocqueville’a, w: Znaki Nowych Czasów 12-13/2004
 70. M. Tracz-Tryniecki: Natural Law in Tocqueville’s Thought, w: Journal of Markets & Morality 11/2008
 71. M. Tracz-Tryniecki: Tocqueville i kwestia algierska, w: Przegląd Polityczny 103/104 2010
 72. M. Tracz-Tryniecki: Tocqueville o kryzysie, w: Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, red. Jerzy Oniszczuk, Warszawa 2010 tłumaczenia opracowań
 73. K. Wandowicz: Wspólnota a jednostka. Idea solidarności w myśli politycznej Alexisa de Tocqueville’a, w: Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu, por. red. E. Olszewski, Z. Tymoszuk, Lublin 2004
 74. P. Załęski: Filozofia komunitarianizmu i Tocqueville, w: Przegląd Filozoficzno Literacki 3/2010
 75. P. Załęski: Społeczeństwo cywilne i społeczeństwo polityczne: Heglowskie kategorie w recepcji Tocqueville’a i Marksa, w: Społeczeństwo obywatelskie: Między ideą a praktyką, pod red. A. Kościański i P. Misztal, Warszawa 2008
 76. P. Załęski: Tocqueville i społeczeństwo cywilne: W stronę romantycznego postrzegania rzeczywistości społecznej, w Acta Philologica 33/2007
 77. J. Zubelewicz: Tocquevillowska wizja despotyzmu, w: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990
 78. M. Żmuda: Wolność a demokracja: rozważania polityczne Alexisa de Tocqueville’a, w: Casus 7/1998
 79. Nekrolog Tocqueville’a, w Przegląd Poznański t. XXVII 1859
 80. M. Banaszkiewicz:  Dylematy czasu przełomu. Spory wokół Dawnego ustroju i rewolucji Alexisa de Tocqueville’a na progu epoki wielkich reform, w: Dawna Rosja i Rosjanie w obenych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2014
 • PARTNERZY:
 • Logo Atlas
 • Logo Bank Zachodni WBK
 • Logo Bank Zachodni WBK
 • Logo Narodowe Centrum Kultury
 • Logo Izba Komornicza