Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl


Warning: Creating default object from empty value in /home/rrkylos/public_html/centrummysli.pl/wp-content/themes/cm/stmenu.php on line 207

Statut

Działalność statutowa:

 • wypracowywanie założeń metodologicznych dla badań nad aksjologią polityczną i prawną społeczeństwa;
 • prowadzanie interdyscyplinarnych badań o charakterze normatywnym i empirycznym nad aksjologią polityczną i prawną społeczeństwa;
 • współpraca z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi instytucjami życia publicznego (rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi) w zakresie ustalania kierunków rozwoju dyskursu publicznego i formułowania postulatów de lege ferenda;
 • gromadzenie i udostępnianie do celów badawczych aktów prawnych, orzecznictwa i literatury przedmiotu;
 • organizacja konferencji, seminariów i warsztatów naukowych z zakresu badań nad aksjologią polityczną i prawną społeczeństwa;
 • działalność wydawnicza

 

Realizacja zadań statutowych:

W działalności programowej Centrum czołowe miejsce zajmują cykliczne Debaty Tocqueville’owskie. Potrzeba ich organizowania wynika z przekonania, iż namysł nad wartościami życia publicznego stanowi konieczny warunek obywatelskiego zaangażowania, natomiast brak takiego namysłu prowadzi do (samo)wykluczenia. Wybór problematyki Debat wynika z jej miejsca we współczesnym zachodnim dyskursie publicznym, pozostaje zaś autonomiczny wobec bieżących potrzeb politycznych. Debaty winny skłaniać do poszukiwania koncepcyjnych i instytucjonalnych rozwiązań usytuowanych między radykalnymi alternatywami takimi jak, na przykład, te między prawami jednostki a tożsamością wspólnoty, sprawiedliwością substancjalną a proceduralną, prewencją a retrybucją w polityce karnej. Zaproszenia do udziału w Debatach wyrażają zasadę pluralizmu postaw światopoglądowych i perspektyw badawczych oraz aktywności politycznej i publicystycznej.

 

Założenia badawcze:

Głównym przedmiotem prowadzonych w Centrum prac badawczych jest analiza polityczno-prawnych postaw społeczeństwa w oparciu o klasyczne kategorie dyskursu publicznego. Założenia metodologiczne prowadzonych badań wyrażają się w tezie, że społeczeństwo można postrzegać jako podmiot refleksji polityczno-prawnej. Fundamentem proponowanej metody badawczej jest więc synteza metod zaczerpniętych z niedogmatycznych nauk prawno-politycznych oraz socjologicznych, tak o  charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Projektowane prace badawcze pozwolą wyodrębnić wspólnoty interpretacyjne, które dominują w świadomości badanej zbiorowości. Wyniki badań będą stanowić podstawę i punkt wyjścia dla owocnych analiz kształtu instytucji i praktyk życia publicznego.

 • PARTNERZY:
 • Logo Atlas
 • Logo Bank Zachodni WBK
 • Logo Bank Zachodni WBK
 • Logo Narodowe Centrum Kultury
 • Logo Izba Komornicza