Home

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej

im. Alexisa de Tocqueville'a

wybierz język: enpl


Warning: Creating default object from empty value in /home/rrkylos/public_html/centrummysli.pl/wp-content/themes/cm/stmenu.php on line 207

Rada Naukowa

Prof. Zbigniew Rau

Wieloletni stypendysta i wykładowca uniwersytetów niemieckich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Autor m.in. książek: The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and the Soviet Union (1991), Contractarianism versus Holism: Reinterpreting Locke’s Two Treatises of Government (1995), From Communism to Liberalism: Essays on the Individual and Civil Society (1998), Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku (2000); Forgotten Freedom: In Search of the Historical Foundation of Liberalism (2004). Przełożył, opatrzył wstępem i komentarzem pierwsze polskie wydanie Dwóch traktatów o rządzie Johna Locke’a (1992). Przygotował antologię klasycznych tekstów moralnego wychowania Księga cnót (2006). Senator RP VI kadencji oraz członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 

Prof. Jadwiga Staniszkis

Socjolog, politolog. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat Patologie struktur organizacyjnych obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (1971), jej praca została uhonorowana nagroda im. S. Ossowskiego za najlepszą pracę doktorską w roku 1971. Rozprawę habilitacyjną Antynomie organizacji przygotowała na Wydziale Filozofii i Socjologii UW (1978). Tytuł profesora otrzymała w roku 1992. W 2004 r. otrzymała nagrodę Fundacji Nauki Polskiej (polskiego Nobla) za książki Postkomunizm i Władza globalizacji. Szeroki rozgłos międzynarodowy zdobyła jej praca Polands Self-limiting Revolution (Princeton 1986).

 

Prof. Wojciech Sadurski

Prawnik, filozof, politolog. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawkiego oraz profesor Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

W 1972 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a dwa lata później uzyskał dyplom w College Universitaire d’Etudes Federalistes w Aoście. W latach 1975-1976 odbył studia podyplomowe w Institut européen des hautes études internationales (IEHEI) w Nicei. W 1977 obronił na Wydziale Prawa i Administracji UW pracę doktorską nt. neoliberalizmu i uzyskał stopień doktora nauk prawnych (jego praca doktorska została uhonorowana nagrodą czasopisma Państwo i Prawo). W 1992 na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce. 30 czerwca 2008 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

 

Prof. Maciej Chmieliński

Prawnik i badacz myśli polityczno-prawnej; od 2001 roku jest pracownikiem Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; jest również współzałożycielem Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej oraz redaktorem tematycznym czasopisma Folia Iuridica. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje tematykę legitymizacji instytucji publicznych (państwa, prawa i władzy), zagadnienia wolności, własności, sprawiedliwości społecznej, samoorganizacji zbiorowości oraz teorii publicznego wyboru, a także problematykę kosmopolityzmu i prawa kosmopolitycznego. Specjalizuje się we współczesnej myśli niemieckiej oraz polityczno-prawnych doktrynach klasycznego liberalizmu, libertarianizmu i indywidualistycznego anarchizmu. Poza licznymi artykułami jest autorem dwóch monografii: Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta (2004) i Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo (2006), dwóch multimedialnych podręczników: Historia myśli politycznej (2005) i Prawo gospodarcze (2006, wspólnie z Tomaszem Tulejskim) oraz współautorem i współredaktorem pracy pt. Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej (2010, ze Zbigniewem Rauem).

 

Prof. Kazimierz M. Ujazdowski

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest dorobek polskiej myśli konserwatywnej, francuskie doktryny ustrojowe XX wieku oraz teoretyczne aspekty sprawności władzy wykonawczej. Opublikował Dobry i sprawny rząd (1997), Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego (2005) Opracował antologię przedwojennych tekstów Stefana Kisielewskiego Kisiel. Przedwojenna publicystyka, (2001) i wybór artykułów Adolfa Bocheńskiego poświęconych kwestii ukraińskiej Zanim powstała “Kultura” (2006). Opracował antologię V Republika Frnacuska.Idee, konstytucja, interpretacje (2010). W latach osiemdziesiątych uczestniczył w opozycyjnym Ruchy Młodej Polski, poseł na Sejm I,III,IV,V i VI kadencji. W latach 2004-2005 wicemarszałek Sejmu, dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (w latach 2000-2001,2005-2007). www.ujazdowski.pl

 

Prof. Marek Ziółkowski

Profesor socjologii. Członek Instytutu Studiów Politycznych PAN, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, Komitetu Socjologii PAN, Biblioteki Narodowej, Redakcji Kroniki Miasta Poznania. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 1996 do 2005 sprawował funkcję konsula honorowego Republiki Francuskiej w Poznaniu. Współredagował „Przegląd Socjologiczny” (od 1991) i „Studia Socjologiczne”. Był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 1990–1993 oraz Komisji Europejskiej w Brukseli w 1992.  Wicemarszałek Senatu VI i VII kadencji. www.marekziolkowski.pl

  • PARTNERZY:
  • Logo Atlas
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Bank Zachodni WBK
  • Logo Narodowe Centrum Kultury
  • Logo Izba Komornicza